สนใจลงทุนกับบริษัทในโครงการภาครัฐ ติดต่อ 080-4168899

ผลงาน

ร่วมสมทบบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ รังสิต

ร่วมประชุมกับท่าน อลงกรณ์ พลบุตร แนวทางการสนับสนุนให้มีการปลูกต้นไม้ ให้ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เข้าร่วมเป็นคณะที่ปรึกษากรรมาธิการร่าง พรบ. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา

จัดซื้อจัดจ้างคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์

ผลงานเตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน (แบบเคลื่อนที่)

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2559 พลเอก ฉัตรชัย สาริกันยะ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเผาทำลายขยะ สารเคมี ณ ด่านกักกันสัตว์ กรมปศุสัตว์ จ.เพชรบุรี

ผลงานเตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน (แบบเคลื่อนที่)

วันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช พลโท ปียวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานรับมอบเตาเผาขยะเคลื่อนที่ จากบริษัท เชียงใหม่ เอ็นไว รอนเม้นท์ โปรเทค จำกัด จำนวน 2 เตา ซึ่งมอบให้ทางกองทัพภาคที่ 4 เพื่อให้เป็น หน่วยงานหลักในการดำเนินการกำจัดขยะในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นการปลุก กระแสให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ผลงานติดตั้งไฟถนน ต.เนินพระ ระยอง

โครงการติดตั้งจอ LED เทศบาลระยอง

Copyright © 2022 บริษัท เอสซี คอร์เปอเรท จํากัด. All Rights Reserved.

TOP