• บริษัท เอสซี คอร์เปอเรท จำกัด
  • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อ 24 ธันวาคม 2560
  • ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท
  • ที่ตั้งสำนักงานออฟฟิศ เลขที่ 47/341 อาคารไคตัค-นาริตะ ชั้น 7 เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11140 โทร 02-0476288
  • บริษัทขึ้นทะเบียนค้ากับรัฐเมื่อปี 2561 ขึ้นทะเบียน THAI -SME GP เมื่อ 18 สิงหาคม 2564

บริษัท เอสซี คอร์เปอเรท จํากัด เดิมบริษัทดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางการ เงินและวางแผนการลงทุน และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ควบคู่กัน ปัจจุบัน บริษัทได้มุ่งเน้น ดำเนินธุรกิจจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ จำหน่ายสินค้าครุภัณฑ์ทุกชนิดเฟอร์นิเจอร์, คุรุภัณฑ์ ทางการแพทย์,สินค้าไฟทุกชนิดในบัญชีนวัตกรรมไทย, เตาเผาขยะแบบเคลื่อนที่และตั้งพื้น ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม,จำหน่ายอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยี SMART CITY , บริษัท มีทีมงานที่ชำนาญเฉพาะด้านเพื่อรองรับการทำงานการค้ากับภาครัฐ และดำเนินธุรกิจ บริหารการเงินการลงทุนควบคู่กัน

Copyright © 2022 บริษัท เอสซี คอร์เปอเรท จํากัด. All Rights Reserved.

TOP